776241192
top of page
Search

Mimoriadny odpočet daňovej straty v období pandémie

S cieľom zmiernenia následkov pandémie sa umožňuje daňovníkom podľa § 24b Lex korona odpočítať neuplatnené daňové straty za zdaňovacie obdobia 2015 až 2018, a to od základu dane vyčíslenom v daňovom priznaní, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.


Ide o odpočet daňových strát:

-2015 vo výške 1/4 z vykázanej daňovej straty -2016 vo výške 2/4 z vykázanej daňovej straty -2017 vo výške 3/4 z vykázanej daňovej straty -2018 v celej výške Daňovník má možnosť uplatniť si tieto daňové straty najviac v úhrnnej výške 1 mil. eur. Ide o opatrenie, ktoré môže daňovník využiť, t. j. nie je povinné, a ak je pre daňovníka výhodnejší postup uplatňovania odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmov, môže uplatňovať odpočet štandardným postupom. 📣 Takisto, ak daňovník už podal svoje daňové priznanie riadne a nevyužil možnosť mimoriadneho odpočtu daňovej straty, môže si opraviť svoje riadne podané daňové priznanie (keď je to výhodnejšie) a uplatniť si odpočet daňovej straty vo vyššej výške: nižší základ dane -> nižšia daňová povinnosť.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

bottom of page