776241192
top of page
Search

Štát poskytne dotáciu na nájomné

Parlament schválil novelu zákona č. 155/2020 Z. z., ktorou sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, ktorá upravuje poskytovanie dotácií na úhradu nájomného za dobu, počas ktorej bolo "sťažené užívanie" priestorov z dôvodu verejných opatrení. Rovnaké pravidlá sa primerane vzťahujú aj na podnájomný vzťah.


V zmysle § 13c, ide o priestory určené na iné účely ako na bývanie, na ktorých je uzatvorená nájomná zmluva alebo obdobná zmluva podľa právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať najneskôr od 1. februára 2020 predmet nájmu, a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov, resp. trhové miesto. 


Štát poskytne dotáciu na nájomné

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac  vo výške 50% nájomného za obdobie "sťaženého užívania". Ak prenajímateľ neposkytol nájomcovi žiadnu zľavu z nájomného, nárok na dotáciu nevzniká, ale takýto nájomca môže uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie "sťaženého užívania", najviac v 48 rovnakých mesačných splátkachAk nájomca uhradil prenajímateľovi nájomné za celé obdobie alebo časť obdobia "sťaženého užívania", dotáciu na nájomné možno poskytnúť za rovnako dlhé obdobie, ako bolo sťažené užívanie, a to vo výške poskytnutej zľavy z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného


Žiadosť sa podáva na elektronickom formuláriktorý bude zverejnený na webovom sídle ministerstva.


Koncept výpočtu dotácie: ak napr. prenajímateľ poskytne zľavu 20% z nájomného, tak štát prispeje nájomcovi na nájomné vo výške 20% z nájomného, t.j. v skutočnosti už potom bude musieť zaplatiť iba 60% z nájomného.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page